စတိုး gmwatts ေပၚမွ ေနာက္ဆံုးထြက္ Application မ်ား

Carrier Services
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
အဆက်အသွယ်များ
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Google Calendar
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
ဒစ်ဂျစ်တယ် အာရောဂျံ
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Google Pay: Pay with your phone and send cash
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Device Health Services
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Google Connectivity Services
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
aqua card
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Google Play Books - Ebooks, Audiobooks, and Comics
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Ice Box - Apps freezer
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Pano Scrobbler for lastFM, LibreFM, Listenbrainz
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Amazon Shopping - Search Fast, Browse Deals Easy
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Google
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Messages
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Microsoft Authenticator
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
LastPass Authenticator
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
LastPass Password Manager
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Authy 2-Factor Authentication
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
WiFi Analyzer (open-source)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
AdAway
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
RT News
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
CommonsVotes
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Google Fit: Health and Activity Tracking
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Minecraft
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
AdVenture Capitalist
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
BBC iPlayer
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Bricks n Balls
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Twitch: Livestream Multiplayer Games & Esports
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Merge Plane - Click & Idle Tycoon
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Sputnik
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
ေနာက္သို႕