စတိုး h3loja ေပၚမွ ထိပ္တန္း Application မ်ား

Bendy and the Ink Machine
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
God War Wallpaper
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
The Escapists
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
ARK: Survival Evolved
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Five Nights at Freddy's: SL
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Minecraft: Story Mode
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Garena Free Fire
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
The Room
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Pokémon GO
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
PewDiePie: Legend of Brofist
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Just Dance Now
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Netflix
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Mobizen Screen Recorder - Record, Capture, Edit
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Poly Bridge
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Game Launcher
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Screen Mirroring
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Samsung Themes
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Samsung Calculator
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Akinator the Genie FREE
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
PewDiePie's Tuber Simulator
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Screen On
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
AirConsole - Game Console
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Notification History Saver
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Messenger Lite
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
FaceRig
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Pixel Station
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Video Splitter for WhatsApp Status, Instagram
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Helix Jump
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Facebook Lite
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Steam
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
ေနာက္သို႕