စတိုး karismatic ေပၚမွ ထိပ္တန္း Application မ်ား

Where's My Water?
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 7 ႏွစ္က
The Impossible Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 7 ႏွစ္က
Stoners Handbook FULL
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 7 ႏွစ္က
iKörkort
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 7 ႏွစ္က
Tumblr
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 7 ႏွစ္က
Hugo Retro Mania
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 7 ႏွစ္က
Sprinkle
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 7 ႏွစ္က
Superuser
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 7 ႏွစ္က
SwiftKey Keyboard
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 7 ႏွစ္က
Sprinkle Jr
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 7 ႏွစ္က
Alchemy Cheat Sheet 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 7 ႏွစ္က
Camera ZOOM FX Premium
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 7 ႏွစ္က
Alchemy Premium
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 7 ႏွစ္က
Caligo Chaser
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 7 ႏွစ္က
Root Uninstaller Pro
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 7 ႏွစ္က
The Game Of Life
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 7 ႏွစ္က
Moon+ Reader Pro
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 7 ႏွစ္က
Neutron MP
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 7 ႏွစ္က
Wordfeud Mastermind
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 7 ႏွစ္က
Smart Tools
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 7 ႏွစ္က
Metal Detector
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 7 ႏွစ္က
Bag It!
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 7 ႏွစ္က
HourFace: 3D Aging Photo
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 7 ႏွစ္က
Racing Moto
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 7 ႏွစ္က
[Substratum] StatusBar Icons (+extras) for Samsung
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Pro HDR Camera
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 7 ႏွစ္က
Photaf Panorama Pro
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 7 ႏွစ္က
SpeedSense
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 7 ႏွစ္က
Deluxe Moon - Moon Calendar
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 7 ႏွစ္က
Lucky Patcher
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
ေနာက္သို႕