စတိုး kocha ေပၚမွ ေနာက္ဆံုးထြက္ Application မ်ား

Firefox Browser fast & private
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 မိနစ္က
Contact Photo Sync
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 3 မိနစ္က
Microsoft Office Lens - PDF Scanner
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 3 မိနစ္က
Tumblr
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 16 မိနစ္က
Google Play Store
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 16 မိနစ္က
Traffic Run!
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 18 မိနစ္က
Summoners War
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Google Chrome: Fast & Secure
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Chrome Canary (Unstable)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Chrome Dev
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
WhatsApp Messenger
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Google Play Books - Ebooks, Audiobooks, and Comics
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Ampere
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Knife Hit
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Firefox Nightly for Developers
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Mobizen Screen Recorder - Record, Capture, Edit
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
aa
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Daddy Long Legs
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
The Awesome Maze Game 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
CSR Racing 2 - #1 in Racing Games
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Kingdoms Mobile - Total Clash
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Grow Zombie VIP - Merge Zombies
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Dumb Ways to Die Original
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Farm Heroes Saga
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
SWORD ART ONLINE Memory Defrag
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Star Wars™: Galaxy of Heroes
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
FIFA Football
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Pokémon GO
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Assassin's Creed Rebellion: Adventure RPG
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
ေနာက္သို႕