စတိုး kurts ေပၚမွ ေနာက္ဆံုးထြက္ Application မ်ား

Filmbox Live
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 4 မိနစ္က
GOM Audio Plus - Music, Sync lyrics, Streaming
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 4 မိနစ္က
MediaMonkey
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
PowerAudio Pro Music Player
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 4 မိနစ္က
Apk Share
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 4 မိနစ္က
Live Stream for NFL 2019 Season
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
Brave Privacy Browser: Fast, safe, private browser
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
Mimo: Learn to Code
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
Monument Browser: AdBlocker & Fast Downloads
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
MediaBox HD
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
SoundHound ∞ - Music Discovery & Hands-Free Player
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Google Drive
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
Locast
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
Vudu - Rent, Buy or Watch Movies with No Fee!
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
IPTV Pro
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Skit Premium
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Bubble Level, Spirit Level
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Movies Time
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Maps - Navigate & Explore
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Camera Guard PRO - Webcam Blocker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Watch TNT
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Anti Spy & Spyware Scanner
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Blokada Origin
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Solex TV
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Edge Music Player
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Google Play Games
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Dofu Live Stream for NFL, NBA, NCAAF, MLB, NHL
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
TV Show Guide
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Tubi - Free Movies & TV Shows
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
SkyTube Extra
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
ေနာက္သို႕