စတိုး lazaromazo ေပၚမွ ေနာက္ဆံုးထြက္ Application မ်ား

Uber
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
UNO
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
ေနာက္သို႕
ေရွ႕သို႕