စတိုး losenadasi ေပၚမွ ေနာက္ဆံုးထြက္ Application မ်ား

Instagram
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 6 မိနစ္က
Facebook Pages Manager
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 6 မိနစ္က
Messenger – Text and Video Chat for Free
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 6 မိနစ္က
MEGA
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 6 မိနစ္က
Gmail
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 6 မိနစ္က
WhatsApp Messenger
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
Wallapop - Buy & Sell Nearby
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
Chollometro – Chollos, ofertas y cosas gratis
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 17 မိနစ္က
Ace Stream Media
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Google Drive
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Mi Fit
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Google Translate
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Iberia
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Snapseed
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Google Play Games
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Gearbest Online Shopping
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Google Lens
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
PayPal Mobile Cash: Send and Request Money Fast
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Google Slides
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Wikipedia
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
JOB TODAY: Find Jobs, Build a Career & Hire Staff
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Mi Vodafone
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Twitch
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Deezer: download music. Play radio & any song, MP3
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
Twitter
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
mytaxi – The Taxi App
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 5 ႏွစ္က
InfoJobs - Trabajo y Empleo
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Amazon Shopping - Search Fast, Browse Deals Easy
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
FotMob - Live Soccer Scores
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Google Sheets
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
ေနာက္သို႕