စတိုး losenadasi ေပၚမွ ေနာက္ဆံုးထြက္ Application မ်ား

Google Sheets
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Google Keep - Notes and Lists
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Google Play Games
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Gboard - Google လက်ကွက်
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Speedtest by Ookla
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Chollometro – Chollos, Black Friday, ofertas
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
AS Guía de las Ligas
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Mi Orange
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
imaginBank - Tu banca móvil
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Quiz: Logo game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Maps - Navigate & Explore
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
PS4 Second Screen
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Kamera
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
WhatsApp Messenger
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Waze - GPS, Maps, Traffic Alerts & Live Navigation
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Facebook Pages Manager
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 18 မိနစ္က
Play Store Pro
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Deezer: download music. Play radio & any song, MP3
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
Amazon Shopping - Search Fast, Browse Deals Easy
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Top Eleven 2019 - Be a Football Manager
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Instagram
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Facebook Ads Manager
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Nicequest
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Google
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Twitch
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Aptoide
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Themes
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
Google Slides
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
Mi Store
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
Weather
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
ေနာက္သို႕