စတိုး maxistandoff ေပၚမွ ေနာက္ဆံုးထြက္ Application မ်ား

Standoff 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
ေနာက္သို႕
ေရွ႕သို႕