စတိုး mipicks-store ေပၚမွ ထိပ္တန္း Application မ်ား

WhatsApp Messenger
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50M - 250M လြန္ခဲ့ေသာ 11 မိနစ္က
Facebook
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50M - 250M လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
Messenger – Text and Video Chat for Free
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50M - 250M လြန္ခဲ့ေသာ 20 မိနစ္က
Instagram
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25M - 50M လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
Android Accessibility Suite
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
Clash of Clans
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
TubeMate YouTube Downloader
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Snapchat
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Google Drive
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 7 မိနစ္က
Clash Royale
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Google Contacts Sync
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Dropbox
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 12 မိနစ္က
Viber Messenger - Messages, Group Chats & Calls
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
Plants Vs Zombies
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 4 ပတ္က
Google Text-to-Speech
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 4 ပတ္က
Facebook Lite
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Google Duo - High Quality Video Calls
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 6 မိနစ္က
Twitter
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 5 မိနစ္က
Candy Crush Saga
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Skype - free IM & video calls
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Samsung Push Service
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Pokémon GO
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Clean Master
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
[Official] Samsung TouchWiz Home
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Microsoft Excel
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 4 ပတ္က
Google News
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Microsoft PowerPoint
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 4 ပတ္က
ES File Explorer File Manager
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Microsoft Word
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Google+
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ေနာက္သို႕