စတိုး mipicks-store ေပၚမွ ေနာက္ဆံုးထြက္ Application မ်ား

BlaBla Connect
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
JEFIT Workout Tracker, Weight Lifting, Gym Log App
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 16 မိနစ္က
Messages
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 18 မိနစ္က
Google Play Store
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25M - 50M လြန္ခဲ့ေသာ 25 မိနစ္က
ハザードラボ
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 27 မိနစ္က
Wallapop - Buy & Sell Nearby
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 33 မိနစ္က
Omlet Arcade - Screen Recorder, Stream Games
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 41 မိနစ္က
QuickLyric - Instant Lyrics
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 43 မိနစ္က
Adobe Illustrator Draw
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
YouTube
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25M - 50M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Video & GIF Memes
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 55 မိနစ္က
Camfrog - Group Video Chat
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 59 မိနစ္က
WebDAV plugin-Total Commander
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Taxfix – Einfache Steuererklärung per App
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Samsung SmartCam
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Bixbi Button Remapper - bxActions
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
MP3 Cutter and Audio Merger
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Offi - Journey Planner
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Webcams
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
DI.FM: Electronic Music Radio
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Samsung Gallery
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
TVSMILES - Prämien, Cash & Fun
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
France tv : la TV en direct et replay gratuitement
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Box
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Samsung Contacts
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Via: Low-Cost Ride-Sharing
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Radio France - podcasts, direct radios
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
AT&T U-verse
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Walmart
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Boxed Wholesale
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
ေနာက္သို႕