စတိုး mipicks-store ေပၚမွ ေနာက္ဆံုးထြက္ Application မ်ား

Parkopedia Parking
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Ludo Club - Fun Dice Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Telegram X
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 မိနစ္က
Inshorts - 60 words News summary
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 26 မိနစ္က
iGraal : Codes promo & Cashback
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 40 မိနစ္က
Pill Reminder & Medication Tracker - Medisafe
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 57 မိနစ္က
Dual Space - Multiple Accounts & App Cloner
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Bubble & Dragon - Magical Bubble Shooter Puzzle!
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
YouTube Go
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Qmusic NL
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Flowx: Weather Map Forecast
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 မိနစ္က
Photo Tool
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
SimCity BuildIt
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
Bloomberg Professional
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
JioCinema: Movies TV Originals
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
Coins.ph Wallet
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
Joey for Reddit
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
AirMap for Drones
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
Ambience - Nature sounds: relax and sleep
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
Wilma
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
Sectograph. Planner & Time manager on clock widget
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
OmaPosti - parcels, invoices and letters
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
OmaMehiläinen
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
M-Files
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
Gumtree: Buy & Sell Local deals. Find Jobs & More
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
Yle Areena
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
Buffer: Social Media Manager
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 မိနစ္က
OP-mobiili
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 3 မိနစ္က
عشرة كوتشينة 3
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 3 မိနစ္က
Yahoo Mail – Organized Email
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 3 မိနစ္က
ေနာက္သို႕