စတိုး mojostore ေပၚမွ ထိပ္တန္း Application မ်ား

Happy Chick Game Emulator
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 5 ႏွစ္က
F1 2016
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
The Sims™ Mobile
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Alien: Blackout
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Aralon: Forge and Flame RPG
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
NBA LIVE Mobile Basketball
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Real Racing 3
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 12 လက
Facebook
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Play Box
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ႏွစ္က
Amazon Prime Video
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Goosebumps Night of Scares
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
Happy Chick
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Tiny Thief Lite
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ႏွစ္က
Max Séries
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Call of Duty: Siege
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Football Live TV
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
VXG IPTV Player
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ႏွစ္က
Blocky Roads
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
Fallout Shelter
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Whispering Willows
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
Offroad Legends 2 - Hill Climb
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
LONEWOLF (17+)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
PES CLUB MANAGER
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Glow Hockey 2 Pro
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ႏွစ္က
Disney Bola Football
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ႏွစ္က
Protect Free VPN+Data Manager
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Free USA TV
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ႏွစ္က
Phone Screen Sharing
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ႏွစ္က
Luxor HD
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ႏွစ္က
RED BULL X-FIGHTERS FREE
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ႏွစ္က
ေနာက္သို႕