စတိုး motorolaapps ေပၚမွ ထိပ္တန္း Application မ်ား

Moto Display
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Clima e Tempo
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Motorola Notifications
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Moto Actions
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Moto
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Moto Photo Editor
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Motorola Easy Prefix
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Motorola FM Radio
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Moto Face Unlock
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Moto Camera 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Moto Email
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Moto Mods™ Manager
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Moto Face Filters
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Moto App Launcher
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Moto Feedback
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Device Help (previously Moto Help)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
ေနာက္သို႕
ေရွ႕သို႕