စတိုး pcjc2006 ေပၚမွ ေနာက္ဆံုးထြက္ Application မ်ား

Thunder Tv
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Pokémon GO
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Skype - free IM & video calls
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Samsung Notes
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Samsung Members
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Samsung Internet Browser
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Chrome Remote Desktop
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Amazon Prime Video
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Oculus Browser
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Panda Gamepad Pro (BETA)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Autosync for OneDrive - OneSync
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Microsoft OneDrive
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Narrator’s Voice Text-to-Speech (TTS)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Just Eat - Takeaway delivery
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
My EE
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Messenger – Text and Video Chat for Free
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Maps - Navigate & Explore
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Last Day on Earth: Survival
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
KnowYourCar: MOT, TAX, Best Garages, Reliability
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Instagram
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Google Play Movies & TV
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Google Play Games
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Google
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Gmail
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Firefox Browser fast & private
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
EZ File Explorer: File Manager (File Browser)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Facebook
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Easy Unrar Unzip & zip (noads)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Samsung Email
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
eBay Online Shopping - Buy and Sell This Summer
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
ေနာက္သို႕