စတိုး pipipiper ေပၚမွ ေနာက္ဆံုးထြက္ Application မ်ား

Taxfix – Simple German tax declaration via app
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 7 မိနစ္က
Facebook
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
Shpock - Local Marketplace. Buy, Sell & Make Deals
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
Offi - Journey Planner
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
Samsung Health
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
ALL-IN-ONE PACKAGE TRACKING
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
Instagram
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
WhatsApp Messenger
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 8 မိနစ္က
Adobe Acrobat Reader: PDF Viewer, Editor & Creator
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
PlayStation™Video
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Video MP3 Converter
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
MadLipz - Instant Dub and Sub
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
PARK LITE
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Maps - Navigate & Explore
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
DeutschlandCard
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Messenger – Text and Video Chat for Free
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
9GAG: Funny gifs, pics, fresh memes & viral videos
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Google Calendar
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Produktrückrufe
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
NUNAV Navigation
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
Samsung Themes
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
Google Play Games
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
Wish - Shopping Made Fun
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
Bertha. Find nearest gas station, compare prices
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
NVS
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
Device Health Services
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
ParKing: Where is my car? Find my car - Automatic
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Samsung Members
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Klarna - Smoooth shopping.
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Total Commander - file manager
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
ေနာက္သို႕