စတိုး pndotcom ေပၚမွ ေနာက္ဆံုးထြက္ Application မ်ား

PixelKnot: Hidden Messages
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
DroidRTTY for Ham Radio
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Conversations (Jabber / XMPP)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Tutanota - Free Secure Email
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Drug Index Offline
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Note Crypt Donate / Pro
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
iShredder™ 6 Military
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Wickr Me – Private Messenger
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
USB Camera Standard
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
S Converter - Unit Converter
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Change My MAC - Spoof Wifi MAC
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
OS Monitor
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
SSE - File/Text Encryption & Password Vault
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Strelok+
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
ARP Guard (WiFi Security)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
SDR Touch Key
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
OpenKeychain: Easy PGP
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
AFWall+ (Android Firewall +)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Avira Antivirus Security
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Anatomy 3D Pro - Anatronica
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Kontalk Messenger
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
I2P
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Antox
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
ProtonMail - Encrypted Email
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
TREZOR Manager
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Confidesk
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Bote: Private Email on I2P
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
CrownPay
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Verge Tor Wallet for Android
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
CLOAK OneMobile
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
ေနာက္သို႕