စတိုး progamesk ေပၚမွ ေနာက္ဆံုးထြက္ Application မ်ား

WordPress – Website & Blog Builder
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Gboard - Google ကီးဘုတ်
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Instagram
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Merge Plane - Click & Idle Tycoon
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Followers - Unfollowers
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Snake VS Block
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Google Play Store
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Twitch: Livestream Multiplayer Games & Esports
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
What's Up
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Google Photos
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Google Translate
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Facebook Services
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Candy Camera - selfie, beauty camera, photo editor
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Google Drive
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Maps - Navigate & Explore
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Google Play services for Instant Apps
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
YouCam Perfect - Selfie Photo Editor
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Gmail
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Coolgram - Instagram panorama, grid and square
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Google
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Open Camera
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Share Music & Transfer Files - Mi Drop
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Camera for Android
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
B612 - Beauty & Filter Camera
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Need for Speed™ No Limits
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
AdFly - Paid URL Shortener
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Google Duo - High Quality Video Calls
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Snapchat
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Viber Messenger - Messages, Group Chats & Calls
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Google Chrome: Fast & Secure
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
ေနာက္သို႕