အန္းဒ႐ိုက္အတြက္ ramona-zimmermann မွ ထိပ္တန္းအက္ပ္မ်ား