စတိုး reviltec ေပၚမွ ထိပ္တန္း Application မ်ား

Dream League Soccer
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Filgo
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Vidown
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Ultra Iptv Player
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Paper.io 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
NewPipe
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
GP Capture
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Tv4Kids
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Claudnelso
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
FXBS
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Turbo Dismount™
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Uphill Rush Water Park Racing
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Bye Zombie 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Jump Jack 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
ေနာက္သို႕
ေရွ႕သို႕