စတိုး reviltec ေပၚမွ ထိပ္တန္း Application မ်ား

Dream League Soccer 2019
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Filgo
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Vidown
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Ultra Iptv Player
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
NewPipe
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
GP Capture
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Claudnelso
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
FXBS
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Paper.io 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Turbo Dismount™
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Uphill Rush Water Park Racing
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Bye Zombie 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Jump Jack 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
ေနာက္သို႕
ေရွ႕သို႕