စတိုး rico-heat ေပၚမွ ေနာက္ဆံုးထြက္ Application မ်ား

Volume Control
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Facebook Lite
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Google Play services
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
RAR
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Brave Privacy Browser: Fast, free and safe browser
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Tongits ZingPlay
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Google Chrome: Fast & Secure
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
VLC for Android
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
TongitsXtreme
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
SD Maid - System Cleaning Tool
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
MaxLock - Xposed app locker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Google ကျွန်ုပ်၏စက်ပစ္စည်းကို ရှာရန်
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Google Play Games
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Messenger – Text and Video Chat for Free
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
FX File Explorer: The file manager with privacy
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Google Now Launcher
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Droidbug BusyBox Advance FREE
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Lollipop Launcher
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Lollipop Launcher Plus
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Tapet
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
UnifiedNlp
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
XposedUnifiedNlp
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
microG DroidGuard Helper
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
BusyBox
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Camera Block Pro - Anti malware & Anti spyware app
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Microphone Block Pro - Anti spyware & Anti malware
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Samsung Cloud
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Camera Block Free - Anti spyware & Anti malware
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Microphone Block Free -Anti malware & Anti spyware
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
S Suggest
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
ေနာက္သို႕