စတိုး rico-heat ေပၚမွ ေနာက္ဆံုးထြက္ Application မ်ား

Brave Privacy Browser: Fast, safe, private browser
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 4 မိနစ္က
SD Maid - System Cleaning Tool
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 4 မိနစ္က
Google Play services
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Titanium Backup ★ root needed
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 4 မိနစ္က
Device Care
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Samsung text-to-speech engine
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Samsung My Files
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Samsung Experience Service
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Samsung Gallery
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Samsung Video Library
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Samsung Internet Browser
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Maps - Navigate & Explore
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Google Play Store
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Google
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Android System WebView
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
VLC for Android
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Google Drive
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Blokada Slim (DNS changer)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Google ကျွန်ုပ်၏စက်ပစ္စည်းကို ရှာရန်
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Root Check
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Root Explorer
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
[ROOT] Rashr - Flash Tool
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Facebook Lite
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
ROM Toolbox Pro
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Link2SD
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 4 ပတ္က
MaxLock - Xposed app locker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 4 ပတ္က
Camera Block Free - Anti spyware & Anti malware
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 4 ပတ္က
APK Editor Pro
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ပတ္က
FX File Explorer: The file manager with privacy
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ပတ္က
Camera Block Pro - Anti malware & Anti spyware app
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 4 ပတ္က
ေနာက္သို႕