စတိုး smurphstore ေပၚမွ ေနာက္ဆံုးထြက္ Application မ်ား

Amazon Fire TV
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Google Pay: Pay with your phone and send cash
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Google Play services
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Real Estate by HAR.com - Texas
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Android Auto - Google Maps, Media & Messaging
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Steam
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Lookout Security & Antivirus
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Your Phone Companion
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Discord - Chat for Gamers
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Call Recorder - Automatic Call Recorder
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Uber Driver
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Progressive
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
GasBuddy - Find Free & Cheap Gas
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
LinkedIn
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Google Photos
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Instagram
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Microsoft To-Do: List, Task & Reminder
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Speedtest by Ookla
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Google
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Facebook
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
eBay Buy and Sell - Get Online Shopping Deals
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Microsoft Authenticator
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Credit Karma
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Uber
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
VRV: Different All Together
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Amazon Shopping - Search Fast, Browse Deals Easy
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Google Play Store
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Amazon Alexa
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Google Docs
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Google Drive
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
ေနာက္သို႕