စတိုး snah ေပၚမွ ထိပ္တန္း Application မ်ား

Facebook
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 4 ပတ္က
Messenger – Text and Video Chat for Free
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 4 ပတ္က
Hola Free VPN Proxy Unblocker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Knife Hit
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
APK Editor
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Snapchat
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
My Talking Tom 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Google Calendar Sync
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Rise Up
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
SuperRetro16 Lite (SNES Emulator)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Tomb of the Mask
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 6 မိနစ္က
Paper.io 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
The Sims™ Mobile
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Voice Changer
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ႏွစ္က
Clash of Clans
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Find The Differences - The Detective
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Wish - Shopping Made Fun
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Camera
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
Polysphere
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Words Story - Addictive Word Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ပတ္က
Trusted Face
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
Hooked Inc: Fisher Tycoon
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Video
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
Kik
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Google Play services for Instant Apps
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Toca Kitchen 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
LogsProvider
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ႏွစ္က
Temple Run 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
WhatsApp Messenger
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 6 မိနစ္က
Bus Simulator 2015
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ႏွစ္က
ေနာက္သို႕