စတိုး snah ေပၚမွ ေနာက္ဆံုးထြက္ Application မ်ား

Google Pay: Pay with your phone and send cash
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 3 မိနစ္က
SVT Play
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Wheelmap
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Jodel - Hyperlocal Community
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Files by Google: Clean up space on your phone
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Riksdagsappen
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Google Play Store
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 9 မိနစ္က
Norwegian Travel Assistant
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 18 မိနစ္က
Hotwire Hotel & Car Rental App
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 18 မိနစ္က
Android System WebView
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Betala P
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 20 မိနစ္က
Viafree
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 20 မိနစ္က
Dplay - [公式] ディスカバリーの動画見放題
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 20 မိနစ္က
Hitta.se
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 20 မိနစ္က
SL:Journey planner and tickets
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 20 မိနစ္က
Google Play services
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
Weather Underground: Forecasts
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
IKEA Store
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
P.F.C. - Koll på pengarna
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
My Phone Time - App usage tracking - Focus enabler
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Knife Hit
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Kasa Smart
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Google
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Gboard - Google ကီးဘုတ်
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
X-plore File Manager
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Google Text-to-Speech
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Google Drive
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ALL-IN-ONE PACKAGE TRACKING
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Screen Mirroring - Mobile Connect To TV (Castto)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Google Slides
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
ေနာက္သို႕