စတိုး snah ေပၚမွ ေနာက္ဆံုးထြက္ Application မ်ား

TeamViewer Host
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
Hooked Inc: Fisher Tycoon
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
Files by Google: Clean up space on your phone
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
VICE News
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
Waze - GPS, Maps, Traffic Alerts & Live Navigation
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
Hygglo
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
SL:Journey planner and tickets
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 မိနစ္က
Sleep as Android
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ႏွစ္က
Google Play Store
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 5 မိနစ္က
Apk Extractor
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 17 မိနစ္က
Cardboard
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 17 မိနစ္က
TeamViewer QuickSupport
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 17 မိနစ္က
Shpock - Local Marketplace. Buy, Sell & Make Deals
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 17 မိနစ္က
Google
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 17 မိနစ္က
Aptoide
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 17 မိနစ္က
Train Taxi
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Wickr Me – Private Messenger
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
ALL-IN-ONE PACKAGE TRACKING
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Blocket med Blockdroid - Sök & bevaka annonser
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Cast to TV, Chromecast, Roku, Fire TV, Smart TV
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Android System WebView
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Android Accessibility Suite
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Örnsköldsviks Allehanda e-tidn
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Google Play Books - Ebooks, Audiobooks, and Comics
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Google Chrome: Fast & Secure
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Spotify - Music and Podcasts
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Rider
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Google Photos
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Tradera - Köp, sälj nytt och begagnat
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Audio Recorder
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
ေနာက္သို႕