စတိုး stompin68 ေပၚမွ ေနာက္ဆံုးထြက္ Application မ်ား

Maps - Navigate & Explore
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Roku
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Google
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Google Pay: Pay with your phone and send cash
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Yahoo Mail – Organized Email
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
YouTube
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Sms Bomber Pro
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Google Keep - Notes and Lists
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Google Sheets
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Facebook
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Google Docs
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Video & TV Cast | Roku Remote & Movie Stream App
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Lockwatch - Thief Catcher
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Handy Construction Calculator
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Google Play services
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Google Play Store
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Google Drive
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Google Slides
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Sketch Camera
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Alfred Home Security Camera
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Google Play Games
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Messenger – Text and Video Chat for Free
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Google Play Movies & TV
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Wordscapes
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Tape Measure Calculator
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Flat Pattern Bend
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Construction Calc Pro - ad supported
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Google Text-to-Speech
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Google Play services for Instant Apps
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Deezer Music Player: Songs, Radio & Podcasts
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက