စတိုး stompin68 ေပၚမွ ေနာက္ဆံုးထြက္ Application မ်ား

MV CastPlayer
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Google Play services
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Alfred Home Security Camera
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Chrome Dev
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
CetusPlay - TV Remote Server Receiver
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Beach Buggy Racing 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Dropbox
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Google Play Games
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Pressed For Words
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
The Movie DB - Pro
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Megabox HD
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Filelinked
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
WORDFIX Word Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
YouTube
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Spades Plus
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Word Trip - Word Count & word streak puzzle game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Xfinity Stream
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Whitepages People Search
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Spotify Music
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
IPVanish VPN: The Fastest VPN
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Xfinity My Account
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
WiFi Analyzer
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Stremio
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Traffic Sniper Shooter
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
West Gunfighter
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Beach Buggy Racing
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Show Box
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5 - 25 လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Google Chrome: Fast & Secure
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Rotation - Orientation Manager
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Deezer Music & MP3 Player: Songs, Radio & Podcasts
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 0 - 5 လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
ေနာက္သို႕