စတိုး thetechnical ေပၚမွ ထိပ္တန္း Application မ်ား

Super File Explorer
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Paytm - BHIM UPI, Money Transfer & Mobile Recharge
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Max Militia
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
PhonePe – UPI Payments, Recharges & Money Transfer
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Wynk Music: Songs, Radio & MP3
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
X Launcher Pro: PhoneX Theme, OS11 Control Center
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Toggle Mod COMBO for MM - RevealedTricks4U.com
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
ImageMeter Pro - photo measure
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Super Jabber Jump
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Rainpaper
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Call India - IndiaCall
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Popcornflix™- Movies.TV.Free
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Mi Recycle
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Control Center IOS 11
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Bihari Video Downloader
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Whatsapp
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Screen Lock - Time Password
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
NoRoot Data Firewall
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Video Player – Movie Player
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Free Music
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Roposo - Fun Videos, Editing, Chat Status, Camera
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
SHAREitXHB
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Universal Copy
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Free Phone Calls, Free Texting
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
JioTV - Live TV & Catch-Up
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Google Pay (Tez) - a simple and secure payment app
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Paytm For Business: Accept & Manage Payments
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
GymUp дневник тренировок PRO
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Video Downloader
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
SMS Forwarder
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က