စတိုး thetechnical ေပၚမွ ထိပ္တန္း Application မ်ား

WhatsApp Messenger
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Super File Explorer
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Mobile Recharge, UPI, Bill Payment, Money Transfer
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
PhonePe – UPI Payments, Recharges & Money Transfer
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Wynk Music: Songs, Radio & MP3
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
X Launcher Pro: PhoneX Theme, OS11 Control Center
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Gif Me! Camera - GIF maker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
New Movies
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Toggle Mod COMBO for MM - RevealedTricks4U.com
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Max Militia
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Popcornflix™- Movies.TV.Free
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
YoWhatsApp
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Call India - IndiaCall
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Bihari Video Downloader
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Control Center IOS 11
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Screen Lock - Time Password
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Video Player – Movie Player
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Whatsapp
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Free Music
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
NoRoot Data Firewall
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Universal Copy
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Free Phone Calls, Free Texting
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
SHAREitXHB
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
JioTV - Live TV & Catch-Up
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Pixel 3 Wallpapers 4K Pro Backgrounds
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
SMS Forwarder
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Video Downloader
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
JazzTube
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
ES File Explorer/Manager PRO
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Ticky Player
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
ေနာက္သို႕