စတိုး xcalibur-app-store ေပၚမွ ထိပ္တန္း Application မ်ား

Terrarium TV - Watch All Free HD Movies and TV Shows
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Microsoft Word: Write, Edit & Share Docs on the Go
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
TVTAP Pro
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Simply TV
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 12 လက
Twitter
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Music Video Player+Free MV
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Free Music Player Lite (not free music download)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Microsoft Outlook
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
UkTVNow
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
SET
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
OLG Lottery
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
V-SaT
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Unloaded TV
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Microsoft PowerPoint: Slideshows and Presentations
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Ftmc
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Filelinked
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Spotify - Music and Podcasts
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Venom TV Player #2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Last Shelter: Survival
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
SPORT TV APP
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Cooking Videos and Recipes
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Radio Canada
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Live Tv
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Speedtest by Ookla
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Aptoide TV
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Kijiji: Buy, Sell and Save on Local Deals
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Sports Angel
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Healthy Recipes
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Tubi - Free Movies & TV Shows
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Ace Stream Media
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက