စတိုး xcalibur-app-store ေပၚမွ ထိပ္တန္း Application မ်ား

Weight Loss Juice
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
ECG IPTV
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
NHL Stream
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Terrarium TV - Watch All Free HD Movies and TV Shows
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
TVTAP Pro
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Simply TV
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Microsoft Word: Write, Edit & Share Docs on the Go
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
SPORT TV APP
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Screen Share With TV
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Cinema HD - Watch Free Movies
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Twitter
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Music Video Player+Free MV
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Free Music Player Lite (not free music download)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Microsoft Outlook
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
SportsHD
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
V-SaT
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
UkTVNow
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
SET
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
OLG Lottery
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Unloaded TV
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Venom TV Player #2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Ftmc
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Microsoft PowerPoint: Slideshows and Presentations
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Filelinked
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Spotify: Discover new music, podcasts, and songs
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Primewire Apk
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
DLNA
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Last Shelter: Survival
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Radio Canada FM
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Cooking Videos and Recipes
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25 - 50 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က