စတိုး xcalibur-app-store ေပၚမွ ထိပ္တန္း Application မ်ား

Facebook
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Mobdro
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Kodi Solutions APK 3
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Turbo VPN- Free Proxy Server & Secure VPN Service
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
MFT Installer
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
FREE MOVIES 2019 BOX
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Puffin Web Browser
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Movie HD
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
e-Doctor IPTV Cyprus/Greece TV
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
streamZ
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Kodi 17 for Android 4.4 Devices. MyGica Media Center
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Solitaire
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
CBC Gem
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Explorer
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
D.S.F
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
MrZIPtv
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Halow
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
USTV
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
VPN Speed (Free & Unlimited)
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Eternal TV
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
SportsHD
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
VLC for Android
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Messenger
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Screen Share With TV
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Live Lounge
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Candy Crush Soda Saga
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Word Journey - New Crossword Puzzle
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
NHL Stream
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Smart IPTV Player
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Knife
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50 - 250 လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
ေနာက္သို႕