စတိုး xenofeno ေပၚမွ ေနာက္ဆံုးထြက္ Application မ်ား

Toca Life: Stable
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Toca Life: After School
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Toca Life: Hospital
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Toca Life: Farm
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Toca Life: Office
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Toca Life: Pets
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Toca Life: School
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Toca Life: Vacation
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Toca Life: Town
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Toca Life: Neighborhood
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
ေနာက္သို႕
ေရွ႕သို႕