စတိုး yamiyukisenpai ေပၚမွ ထိပ္တန္း Application မ်ား

Viber Messenger - Messages, Group Chats & Calls
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
Firefox Browser fast & private
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 48 မိနစ္က
Angry Birds Classic
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
ZEDGE™ Wallpapers & Ringtones
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Temple Run 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Netflix
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Brave Privacy Browser: Fast, free and safe browser
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Yu-Gi-Oh! Duel Links
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Messenger Lite: Free Calls & Messages
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Messenger – Text and Video Chat for Free
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
AdaptivePack - Pixel + Oreo style Adaptive Icons
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Injustice 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Microsoft PowerPoint
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Plague Inc.
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Microsoft Excel: View, Edit, & Create Spreadsheets
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Twitter
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 54 မိနစ္က
Mixer – Interactive Streaming
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
PAC-MAN
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Home Workout - No Equipment
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Manga Rock - Best Manga Reader
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Cortana – Digital assistant
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Instagram
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
SwiftKey Keyboard
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Pokémon Duel
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 53 မိနစ္က
Discord - Chat for Gamers
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 22 မိနစ္က
Music
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Adobe Photoshop Express:Photo Editor Collage Maker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Samsung Gallery
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ပတ္က
Pokémon Masters
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Wattpad 📖 Where stories live.
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
ေနာက္သို႕