အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစသည့္ အျခားေသာ Android အက္ပ္စတိုး

ကမာၻအႏွံ႔တြင္ အသံုးျပဳသူေပါင္း သန္း ၃၀၀ ေက်ာ္၊ ေဒါင္္းလုပ္ဒ္ေပါင္း သန္း ၇ ေထာင္ေက်ာ္ႏွင့္ အက္ပ္ေပါင္း ၁ သန္းေက်ာ္ရွိကာ Aptoide သည္ အက္ပ္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ရွာေဖြထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ နည္းလမ္းသစ္တစ္ခုကို ေပးပါသည္။ အေၾကာင္းအရာကို ကန္႔သတ္မထားဘဲ သင့္ကိုယ္ပိုင္စတိုးကို ဖန္တီးမွ်ေ၀ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ Aptoide သည္ အက္ပ္ျဖန္႔ေ၀ျခင္းႏွင့္ ရွာေဖြျခင္းတြင္ ေတာ္လွန္ဆန္းသစ္ေနပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေၾကာင္း

Aptoide သည္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစသည့္ Android အက္ပ္စတိုး ျဖစ္ပါသည္။ အသံုးျပဳသူေပါင္း သန္း ၃၀၀ ေက်ာ္၊ ေဒါင္္းလုဒ္ေပါင္း သန္း ၇ ေထာင္ေက်ာ္ႏွင့္ အက္ပ္ေပါင္း သန္း ၁ ရာေက်ာ္ရွိကာ Aptoide သည္ အက္ပ္မ်ားႏွင့္ ဂိမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရာတြင္ အေျပာင္းအလဲ နည္းလမ္းတစ္ခုကိုေပးကာ တည္ေနရာကန္႔သတ္ခ်က္မရွိသည့္အျပင္ ေစ်းကြက္တင္ အေကာင္းဆံုုးေသာ ေမးလ္၀ဲေစာင့္ၾကည့္သည့္ စနစ္မ်ားအနက္ တစ္ခုလည္း ရွိပါသည္။ Aptoide သည္ အဆံုးသတ္ သံုးစြဲသူမ်ားကို ဦးတည္႐ံုသာမက OEM မ်ားႏွင့္ တယ္လီကြန္းမ်ားကိုလည္း API သို႔မဟုတ္ ပူးတြဲအမွတ္တံဆိပ္ ေျဖရွင္းခ်က္အေပၚ အေျခခံ၍ ကိုယ္ပိုင္အက္ပ္စတိုး ျပဳလုပ္ႏိုင္ခြင့္ကိုလည္း ေပးပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အက္ပ္ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈကို ေနာက္ထပ္အဆင့္တစ္ခုသို႔ ယူေဆာင္ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဇာတ္လမ္း

လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ အက္ပ္ျဖန္႔ခ်ိျခင္းအတြက္ လြတ္လပ္ေသာရင္းျမစ္ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုအျဖစ္္ လစ္စဘြန္း (ေပၚတူဂီ) ၌ ၂၀၁၁ တြင္ Aptoide ကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား အားလံုးတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အခန္းက႑ရွိသည့္ အဆံုးသတ္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းေသာ ေဂဟစနစ္တစ္ခုကို ဖန္တီးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ အသံုးျပဳသူက ထုတ္လုပ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုတင္ေသာ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုအျဖစ္ Aptoide တြင္ လူတိိုင္းသည္ ကိုယ္ပိုင္အက္ပ္စတိုးမ်ားကို ထားရွိႏိုင္သလို အက္ပ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္လည္း ဖန္တီးမႈမ်ားကို မွ်ေ၀ရန္ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုကို ရွာေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏႐ံုးမ်ား

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အလုပ္ေခၚသည့္ ရာထူးမ်ားကို လိုက္ၾကည့္ကာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူ မိုဘိုင္းလ္ကမာၻကို ေျပာင္းလဲလိုက္ပါ။

အလုပ္ေခၚသည့္ ရာထူးမ်ား