အသံုးျပဳသူ သန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ထံသို႔ အက္ပ္မ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိလိုက္ပါ

Blockchain နည္းပညာကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သင့္အက္ပ္၏ ဝင္ေငြကို ပိုမိုတိုးတက္ေစၿပီး အသံုးျပဳသူမ်ားထံသို႔ ပိုမိုေရာက္ရွိေစလိုက္ပါ။ သင့္အက္ပ္ ျဖန္႔ခ်ိမႈကို လႈပ္ခတ္ေစလိုက္ပါ။

ယခုပင္ ပူးေပါင္းပါဝင္လိုက္ပါ။
ပိုမိုသိရွိရန္

APK တစ္ခု၊ စတိုးအမ်ားအျပား

Catappult ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ APK တစ္ခုတည္းကိုပင္ အက္ပ္စတိုး အမ်ားအျပားတြင္ သင့္ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ၿပီး အမ်ားႏွင့္မတူေသာ က်သင့္ေငြေကာက္ခံသည့္ စနစ္တစ္ခုကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သင့္အခ်ိန္ႏွင့္ အားထုတ္ရမႈကို သက္သာေစပါသည္။

Aptoide ႏွင့္ Catappult တို႔ ႏွစ္ခုစလံုးသည္ AppCoins ပ႐ိုတိုေကာႏွင့္ ကိုက္ညီပါသည္

APK တစ္ခုတည္းကို အက္ပ္စတိုး အမ်ားအျပားတြင္ ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ကာ သင့္အက္ပ္မ်ားမွ ေငြပိုရွာႏိုင္ေစသည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ပိုမိုအက်ဳိးအျမတ္ရွိေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု။

အက္ပ္အတြင္း ဝယ္ယူမႈျဖင့္ ေငြရွာျခင္းအတြက္ အေကာင္းဆံုး ေငြရရွိႏႈန္း

အက္ပ္အတြင္း ဝယ္ယူမႈမ်ားတြင္ အျခားေသာ အက္ပ္ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားထံမွ ၇၀% သို႔မဟုတ္ ၅၀% မွ်ပင္ ရရွိႏိုင္ခ်ိန္တြင္ အနည္းဆံုး ၇၅% အထိ ေငြရရွိႏႈန္းကို ရယူလိုက္ပါ။

အတုလုပ္မႈမ်ားကို ေမ့ပစ္လိုက္ပါ

အတုလုပ္မႈမ်ားကို ေမ့ပစ္လိုက္ပါ

Blockchain သည္ အတုလုပ္မႈႏွင့္ ၾကားခံေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား လိုအပ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ အျပည့္အဝ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။

သတိျပဳမႈအလိုက္ ကုန္က်စရိတ္ ပံုစံ

သတိျပဳမႈအလိုက္ ကုန္က်စရိတ္ ပံုစံ

ဆန္းသစ္တီထြင္ထားေသာ သတိျပဳမိမႈအလိုက္ ကုန္က်စရိတ္ ပံုစံသည္ သင့္အက္ပ္တြင္ အသံုးျပဳသူမ်ားက ႏွစ္မိနစ္ၾကာေအာင္ အသံုးျပဳမွသာ ေျပာင္းလဲပါသည္။

အလုပ္ျဖစ္ေသာ အသံုးျပဳသူ အက်ဳိးရရွိမႈတစ္ခု

အလုပ္ျဖစ္ေသာ အသံုးျပဳသူ အက်ဳိးရရွိမႈတစ္ခု

အသံုးျပဳသူမ်ားအား ယင္းတို႔၏ သတိျပဳမိမႈအလိုက္ ဆုေပးမည္ျဖစ္ကာ အသံုးျပဳသူ အက်ဳိးရရွိမႈႏႈန္းကို ပိုမိုမ်ားျပားေစပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီးပြားဖက္မ်ားထံမွ ဇာတ္လမ္းမ်ား

Zeptolab
Good Game
Cheetahmobile

“Zeptolab ဟာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္တဲ့ အက္ပ္စတိုးေတြနဲဲ႔ အလုပ္လုပ္ခ်င္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အဓိက အက္ပ္စတိုးေတြ အားေကာင္းျခင္းမရွိတဲ့ ေပၚထြက္ကာစ ေစ်းကြက္မ်ားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Aptoide မွာ Zeptolab ေခါင္းစဥ္ေတြအတြက္ အသံုးျပဳသူအသစ္ေတြ အမ်ားအျပားရွိတာေၾကာင့္ ဒီေနရာမွာ Aptoide နဲ႔အလုပ္လုပ္ရတာ တကယ့္ကို ေပ်ာ္ရႊင္မိပါတယ္။”

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ လက္တြဲထားၿပီးျဖစ္ေသာ ထုတ္လုပ္သူေပါင္း ၃၅,၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္လိုက္ပါ

Cheetah Mobile
Gameloft
IGG
Outfit7
Playrix
Shazam
Socialpoint
UCWeb
Wargaming
YooZoo
ZeptoLab
Cheetah Mobile
Gameloft
IGG
Outfit7
Playrix
Shazam
Socialpoint
UCWeb
Wargaming
YooZoo
ZeptoLab
ယခုပင္ ပူးေပါင္းပါဝင္လိုက္ပါ။