လူမႈေရး Application မ်ား

ထိပ္တန္း App မ်ား

facebook အိုင္ကြန္
Facebook
60.56MB
instagram အိုင္ကြန္
Instagram
30.25MB
snapchat အိုင္ကြန္
Snapchat
123.55MB
facebook lite အိုင္ကြန္
Facebook Lite
1.45MB