လူမႈေရး Application မ်ား

ေနာက္ဆံုးထြက္ App မ်ား

ထိပ္တန္း App မ်ား

facebook အိုင္ကြန္
Facebook
62.99MB
instagram အိုင္ကြန္
Instagram
34.98MB
facebook lite အိုင္ကြန္
Facebook Lite
1.25MB
snapchat အိုင္ကြန္
Snapchat
149.6MB
tiktok အိုင္ကြန္
TikTok
75.37MB