လူမႈေရး Application မ်ား

ေနာက္ဆံုးထြက္ App မ်ား

ထိပ္တန္း App မ်ား

facebook အိုင္ကြန္
Facebook
75.66MB
instagram အိုင္ကြန္
Instagram
35.24MB
snapchat အိုင္ကြန္
Snapchat
134.35MB
facebook lite အိုင္ကြန္
Facebook Lite
1.66MB
musical ly အိုင္ကြန္
musical.ly
58.73MB
google အိုင္ကြန္
Google+
22.34MB