လူမႈေရး Application မ်ား

ထိပ္တန္း App မ်ား

ေနာက္ဆံုးထြက္ App မ်ား

mysosh အိုင္ကြန္
MySosh
59.8MB
facebook lite အိုင္ကြန္
Facebook Lite
1.55MB
instagram အိုင္ကြန္
Instagram
30.65MB
snapchat အိုင္ကြန္
Snapchat
90.94MB
tumblr အိုင္ကြန္
Tumblr
26.34MB

လူႀကိဳက္မ်ားေနသာ App မ်ား