လူမႈေရး Application မ်ား

ေနာက္ဆံုးထြက္ App မ်ား

ထိပ္တန္း App မ်ား

facebook အိုင္ကြန္
Facebook
58.66MB
instagram အိုင္ကြန္
Instagram
36.19MB
snapchat အိုင္ကြန္
Snapchat
124.26MB
facebook lite အိုင္ကြန္
Facebook Lite
1.45MB
tiktok အိုင္ကြန္
TikTok
87.03MB