လူမႈေရး Application မ်ား

ေနာက္ဆံုးထြက္ App မ်ား

လူႀကိဳက္မ်ားေနသာ App မ်ား

ထိပ္တန္း App မ်ား

facebook အိုင္ကြန္
Facebook
56.99MB
instagram အိုင္ကြန္
Instagram
36.29MB
snapchat အိုင္ကြန္
Snapchat
122.49MB
facebook lite အိုင္ကြန္
Facebook Lite
1.29MB
tiktok အိုင္ကြန္
TikTok
73.33MB