ထိပ္တန္း စာအုပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရည္ညႊန္းခ်က္ အပလီေကးရွင္းမ်ား