ထိပ္တန္း ေျမပံုမ်ားႏွင့္ လွည့္လာသြားလာျခင္း အပလီေကးရွင္းမ်ား