ထိပ္တန္း ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အပလီေကးရွင္းမ်ား