ထိပ္တန္း အေႂကြေစ့ထည့္ ကစားရေသာ ဂိမ္းခံုႏွင့္ အက္ရွင္ ဂိမ္းမ်ား