ဇြန္ဘီး တိုက္ပြဲ! 😱 တြင္ Apps စတိုး100 DAYS - Zombie Survival
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 10 မိနစ္က
Last Empire - War Z: Strategy
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Zombie Castaways
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Dead Trigger 2: First Person Zombie Shooter Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ပတ္က
DEAD TARGET: FPS Zombie Apocalypse Survival Games
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Last Day on Earth: Survival
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ပတ္က
Zombie Frontier 3-Shoot Target
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Zombie Age 3
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
War Z 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
The Walking Dead No Man's Land
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
UNKILLED: MULTIPLAYER ZOMBIE SURVIVAL SHOOTER GAME
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
The Walking Dead: Road to Survival
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Stupid Zombies
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Zombie Catchers
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Zombie Call: Trigger Shooter
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Zombie Tsunami
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Plants vs. Zombies 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Battle of Zombies: Clans War
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Zombie Anarchy: Survival Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Zombie Gunship Survival
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Zombie Offroad Safari
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Dead Venture: Zombie Survival
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Infectonator
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
SAS: Zombie Assault 4
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Zombie Rising: Dead Frontier
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Zombie Smasher
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Stupid Zombies 3
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Dead Land : Zombies
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Global Defense: Zombie War
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Guns'n'Glory Zombies
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
ေနာက္သို႕