ဇြန္ဘီး တိုက္ခိုက္မႈ! 😱 တြင္ Apps စတိုးInto the Dead 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Zombie Highway
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
Zombie Rising: Dead Frontier
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 12 လက
SAS: Zombie Assault 4
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
UNKILLED - Zombie Multiplayer Shooter
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Zombie Frontier 3: Sniper FPS
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
DEAD WARFARE: Zombie Survival Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
War Z 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Zombie Call: Trigger Shooter
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Zombie Offroad Safari
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Zombie Tsunami
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 15 မိနစ္က
DEAD TARGET: FPS Zombie Apocalypse Survival Games
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Zombie Catchers
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
Plants vs. Zombies 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Zombie Anarchy: Survival Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Zombie Castaways
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Dead Trigger 2: First Person Zombie Shooter Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Last Day on Earth: Survival
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Stupid Zombies 3
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
Stupid Zombies
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Zombie Age 3: Survival Rules
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
100 DAYS - Zombie Survival
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Zombie Gunship Survival
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 8 လက
Infectonator
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Corridor Z
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
SAMURAI vs ZOMBIES DEFENSE 2
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ႏွစ္က
Dead Venture: Zombie Survival
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Dead Land : Zombies
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Battle of Zombies: Clans War
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Global Defense: Zombie War
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
ေနာက္သို႕