မိုင္းခရပ္ဖ္ ႀကိဳက္သူမ်ားအတြက္ တြင္ Apps စတိုးBlock Strike
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 4 မိနစ္က
ROBLOX
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 2 ရက္က
Godus
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Planet of Cubes Survival MMO
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 6 ရက္က
Block Craft 3D: Building Simulator Games For Free
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Exploration
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
BlockBuild
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
PlanetCraft
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Cubic Castles
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
PrimalCraft - Survive & Craft
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Ultimate Miner
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
WorldBuild: craft your world
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
SwordCraft
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Exploration Craft
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250k - 500k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
LostMiner
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
The Blockheads
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Max Craft: Pocket Edition
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
BLOCK STORY
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Minetest
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Digaway - Dig, Mine, Survive
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Craft Exploration Survival
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
Block World : Pixel Craft
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Survivalcraft Demo
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
Terraria
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
iLands
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ႏွစ္က
BlockWorld LITE
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ႏွစ္က
Terrablock
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ႏွစ္က
ေနာက္သို႕
ေရွ႕သို႕