ပိုကာကစားသူ ♣️♥️♦️♠️ တြင္ Apps စတိုးPokerist: Texas Holdem Poker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Zynga Poker – Free Texas Holdem Casino Card Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
World Series of Poker – WSOP
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Appeak – The Free Poker Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 လက
Texas HoldEm Poker Deluxe Pro
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 9 လက
Texas Holdem Poker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
PokerStars: Free Poker Games with Texas Holdem
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Live Hold’em Pro Poker - Free Casino Games
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
Dragonplay™ Poker Texas Holdem
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
ေနာက္သို႕
ေရွ႕သို႕