ပိုကာကစားသူ ♣️♥️♦️♠️ တြင္ Apps စတိုးPokerist: Texas Holdem Poker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Zynga Poker – Texas Holdem
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 3 ပတ္က
World Series of Poker – WSOP
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 18 မိနစ္က
Appeak – The Free Poker Game
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Texas HoldEm Poker Deluxe Pro
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 6 လက
Texas Holdem Poker
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
PokerStars: Free Poker Games with Texas Holdem
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Live Hold’em Pro Poker - Free Casino Games
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Dragonplay™ Poker Texas Holdem
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 4 လက
ေနာက္သို႕
ေရွ႕သို႕