ေက်ာင္းျပန္တက္ခ်ိန္ တြင္ Apps စတိုးEvernote – Organizer, Planner for Notes & Memos
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3M - 5M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Timetable
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
School Planner
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Alarmy (Sleep If U Can) - Mission Alarm Clock App
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Remind: School Communication
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5k - 25k လြန္ခဲ့ေသာ 3 ရက္က
Brainscape Flashcards
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
HiPER Scientific Calculator
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 25k - 50k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
TED
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
edX - Online Courses by Harvard, MIT & more
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Photomath
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Dropbox
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 5M - 25M လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
myHomework Student Planner
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 7 လက
Socratic - Math Answers & Homework Help
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 3k - 5k လြန္ခဲ့ေသာ 5 လက
My Study Life - School Planner
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
Dictionary.com: Find Definitions for English Words
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
EasyBib: Citation Generator
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 250 - 500 လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Mendeley
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
StudyBlue Flashcards & Quizzes
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 လက
Squid - Take Notes & Markup PDFs
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 4 ရက္က
CamScanner - Phone PDF Creator
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500k - 3M လြန္ခဲ့ေသာ 5 ရက္က
Any.do: To-do list, Calendar, Reminders & Planner
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 50k - 250k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
Habitica: Gamify Your Tasks
ေဒါင္းလုပ္မ်ား - 500 - 3k လြန္ခဲ့ေသာ 2 ပတ္က
ေနာက္သို႕
ေရွ႕သို႕